Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τέσσερα (4) τμήματα για την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI»  και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Το έργο HellasQCI αποσκοπεί στην ανάπτυξη προηγμένων Εθνικών συστημάτων και δικτύων Κβαντικών Υποδομών Επικοινωνίας (QCI) στην Ελλάδα. Σκοπός του έργου HellasQCI, είναι να συμβάλλει σημαντικά στη διαφύλαξη ευαίσθητων δεδομένων και υποδομών, όπως σε κυβερνητικούς θεσμούς, δομές υγείας, τραπεζικά συστήματα και πολλές ακόμα κρίσιμες υποδομές.

Αυτό θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση τεχνολογιών και συστημάτων που θα βασίζονται στις αρχές της κβαντικής τεχνολογίας, και συγκεκριμένα με τη διανομή κβαντικών κλειδιών (QKD) στις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας, κάτι το οποίο θα προσφέρει μια εξαιρετικά ασφαλή μορφή κρυπτογράφησης, παρέχοντας έτσι μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας. Τα κβαντικά κρυπτογραφικά συστήματα, υπόσχονται την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας QKD.

Η υλοποίηση του έργου αφορά στη δημιουργία τριών (3) μητροπολιτικών δικτύων κβαντικών υποδομών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, που θα συνδεθούν με τρεις (3) οπτικούς επίγειους σταθμούς σε Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα. Οι δικτυακές αυτές υποδομές θα αξιοποιήσουν, μεταξύ άλλων, συσκευές κβαντικής τεχνολογίας (QKD), επίγειες οπτικές ίνες, αλλά και δορυφορικές τεχνολογίες.

Η δημιουργία του δικτύου αυτού, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές δίκτυο τόσο για τις επίγειες, όσο και για τις δορυφορικές επικοινωνίες, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ασφάλεια τόσο για τις κρατικές υπηρεσίες, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι ο συντονιστής του έργου HellasQCI.

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια δύο (2) πηγών παραγωγής σύμπλεκτων φωτονίων (EPPSs)», μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €75.640,00 [€61.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €14.640,00].

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια δεκαέξι (16) ανιχνευτών μοναδικών φωτονίων τεχνολογίας υπεραγώγιμων νανοκαλωδίων (SNSPDs)» μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €442.680,00 [€357.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €85.680,00], με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος του τμήματος 2, ήτοι €66.402,00 [€53.550,00.+ Φ.Π.Α. (24%) €12.852,00].

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια εννέα (9) τεχνολογικά ώριμων συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs)», μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €2.455.200,00 [€1.980.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €475.200,00], με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος του τμήματος 3, ήτοι €368.280,00 [€297.000 + Φ.Π.Α. (24%) €71.280,00].

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια δύο (2) συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs)», μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €482.360,00 [€389.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €93.360,00].

Η διάρκεια της σύμβασης για έκαστο τμήμα ορίζεται ως εξής:

Για τα Τμήματα 1 και 2: Δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τα Τμήματα 3 και 4 :Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού για έκαστο τμήμα ορίζεται σε τουλάχιστον τρία (3) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της Παράδοση του Έργου.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (GA 101091504 και Κωδ. ΣΑΕ 063/2). Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2024 έως και 2027 του Φορέα με τις σχετικές πιστώσεις.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «HELLASQCI – Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece», η οποία έχει ενταχθεί στο Call: DIGITAL-2021-QCI-01 κατά 50% και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕ 063/2 με βάση την από 22/09/2023 και αριθμ. πρωτ. 85165 και με ΑΔΑ: Ρ0Ι6Η-ΟΑ4 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ06320000).

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της παρούσας σύμβασης.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 23/10/2023 έως 07/11/2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 23 Οκτωβρίου 2023 έως 07 Νοεμβρίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τέσσερα (4) τμήματα για την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI»

The tender notice is available in Greek here