Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17360/ΑΣ/24.10.2023 Διακήρυξη και κατόπιν αιτημάτων που υπέβαλαν οικονομικοί φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται τα σχετικά αιτήματα παρατείνοντας τον εν λόγω Διαγωνισμό έως την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, και θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η Διορθωτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

The updated tender notice is available in Greek here

Please follow and like us: