Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η Προμήθεια δεκαέξι (16) ανιχνευτών μοναδικών φωτονίων τεχνολογίας υπεραγώγιμων νανοκαλωδίων (SNSPDs) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των: €442.680,00 [€357.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €85.680,00], με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος, ήτοι €66.402,00 [€53.550,00.+ Φ.Π.Α. (24%) €12.852,00].

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, ορίζεται σε: Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε: τουλάχιστον τρία (3) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της «Παράδοση του Έργου».

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 27.03.2024 και ώρα 12:00

The tender notice is available in Greek here.

Please follow and like us: