Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για την υλοποίηση του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών για τη δημιουργία του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI (κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες του έργου),

β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και

γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.232.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.800.000,00€ + ΦΠΑ (24%) 432.000,00€].

Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης θα είναι η ΕΔΥΤΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2024 έως και 2039 του Φορέα με τις σχετικές πιστώσεις.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «HELLASQCI – Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece», η οποία έχει ενταχθεί στο Call: DIGITAL-2021-QCI-01 κατά 50% και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 για το οποίο έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ένταξης και τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπη και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από26/01/2024 έως 10/02/2024.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 26 Ιανουαρίου 2024 έως 10 Φεβρουαρίου 2024 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για την υλοποίηση του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI»

The issue of the competition is available in Greek here