Αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών για τη δημιουργία του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI (κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες του έργου),

β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και

γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.232.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.800.000,00€ + ΦΠΑ (24%) 432.000,00€].

Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης είναι η ΕΔΥΤΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (GA 101091504 και Κωδ. ΣΑΕ 063/2). Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2024 έως και 2027 του Φορέα με τις σχετικές πιστώσεις.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «HELLASQCI – Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece», η οποία έχει ενταχθεί στο Call: DIGITAL-2021-QCI-01 κατά 50% και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕ 063/2 με βάση την από 22/09/2023 και αριθμ. πρωτ. 85165 και με ΑΔΑ: Ρ0Ι6Η-ΟΑ4 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ06320000).

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 29.11.2023 και ώρα 14:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00

Η Διορθωτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα) είναι διαθέσιμες διευκρινήσεις για την Διακήρυξης του διαγωνισμού.

The tender notice is available in Greek here

The updated tender notice is available in Greek here