Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί:

  • Όσον αφορά στο ΤΜΗΜΑ 1:

Προμήθεια δύο (2) πηγών παραγωγής σύμπλεκτων φωτονίων (EPPSs) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

  • Όσον αφορά στο ΤΜΗΜΑ 2:

Προμήθεια δεκαέξι (16) ανιχνευτών μοναδικών φωτονίων τεχνολογίας υπεραγώγιμων νανοκαλωδίων (SNSPDs) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

  • Όσον αφορά στο ΤΜΗΜΑ 3:

Προμήθεια εννέα (9) τεχνολογικά ώριμων συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs) με χρήση τεχνολογίας κωδικοποίησης της κβαντικής πληροφορίας στο πεδίο της φάσης και/ή της χρονοθυρίδας (decoy state BB84 with phase encoding and/or time-bin) και δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων, για να εξοπλίσουν τον κορμό του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

  • Όσον αφορά στο ΤΜΗΜΑ 4:

Προμήθεια δύο (2) συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs) που αφορούν στη χρήση τεχνολογίας κωδικοποίησης της κβαντικής πληροφορίας στο πεδίο της πόλωσης (polarization encoding) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI, καθώς και για τον έλεγχο συμβατότητας της τεχνολογίας αυτής με τα συστήματα που θα εξοπλίσουν τον κορμό του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των: €3.455.880,00 [€2.787.000,00€ + ΦΠΑ (24%) € 668.880,00], με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος (μόνο για τα τμήματα 2 και 3) συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 434.682,00€ [350.550,00€ +ΦΠΑ (24%) :84.132,00€].

Αναλυτικά ανά Τμήμα:

  • ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια δύο (2) πηγών παραγωγής σύμπλεκτων φωτονίων (EPPSs)», μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €75.640,00 [€61.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €14.640,00].
  • ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια δεκαέξι (16) ανιχνευτών μοναδικών φωτονίων τεχνολογίας υπεραγώγιμων νανοκαλωδίων (SNSPDs)» μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €442.680,00 [€357.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €85.680,00], με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος του τμήματος 2, ήτοι €66.402,00 [€53.550,00.+ Φ.Π.Α. (24%) €12.852,00].
  • ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια εννέα (9) τεχνολογικά ώριμων συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs)», μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €2.455.200,00 [€1.980.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €475.200,00], με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος του τμήματος 3, ήτοι €368.280,00 [€297.000 + Φ.Π.Α. (24%) €71.280,00].
  • ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια δύο (2) συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs)», μέγιστου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ύψους €482.360,00 [€389.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €93.360,00].

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, κάθε τμήματος, ορίζεται ως εξής:

Για τα Τμήμα 1: Δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τα Τμήματα 2, 3 και 4: Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού για έκαστο τμήμα ορίζεται σε τουλάχιστον τρία (3) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης «Παράδοση Έργου».

Οι συμβάσεις και των τεσσάρων (4) τμημάτων θα ανατεθούν με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 24.01.2024 και ώρα 12:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στους ακόλουθους συνδέσμους (Διευκρίνιση-Τμήμα 3) και (Διευκρίνιση-Τμήμα 4) μπορείτε να βρείτε διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε ερωτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων για την Διακήρυξη του διαγωνισμού.

The tender notice is available in Greek here