Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα) μπορείτε να βρείτε τις συμπληρωματικές διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για την υλοποίηση του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI»